ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

                โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแห่งแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช  2518  มีพื้นที่  48  ไร่  3  งาน3ตารางวา อาคารหลังแรกมุงด้วยหญ้าคา 9 X 18  เมตผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก คือ นายเวียงชัย กัลยา  มีครูจำนวน 3 คน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ปรัชญาของโรงเรียน

“ประพฤติดี    มีวิชา    สามัคคี    กีฬาเด่น”

คติธรรมประจำโรงเรียน

วิริเยน  ทุกฺขมเจติ
ความหมาย  บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สีประจำโรงเรียน

เขียว - เหลือง

เขียว   คือ  ความอุดมสมบูรณ์ ความสดชื่น ความเจริญงอกงามทางการศึกษา

เหลือง   คือ  ความรู้  ความสงบเสงี่ยม มีมารยาท การให้อภัย

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ใฝ่เรียนรู้”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“สถานศึกษาพอเพียง”

วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนทันสมัย นักเรียนตั้งใจศึกษา ประชาชื่นชอบ ”


พันธกิจ

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

3.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพและครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5.ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร


เป้าประสงค์

1.  ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่

5.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

6.  ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


นโยบายโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

 

1. ปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สร้างความตระหนักใน
           เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกการดำรงชีวิตตามหลัก                ปรัชญา
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มตามศักยภาพ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็น           สำคัญ
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
7. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์
8. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา